ОШ "Бранко Радичевић"

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Састанак Школског  тима: подела задужења и  и израда плана активности за школску 2016/2017. Чланови Тима септембар

Дечја недеља-реализација планираних активности и  промовисање толеранције, ненасиља и поштовања различитости

Радионице о дечјим правима и насилништву

учитељи,

родитељи,

одељенске старешине,
стручни сарадници,

прва недеља октобра
Сарадња са градском библиотеком одељенске старешине,учитељи током године
Спортска такмичења ученика-организовање фер плеј турнира наставници физичкогваспитања, ученици и родитељи током године
Представљање Форум театра Форум театар, обучени наставници задужениза ФТ 2 представе  током године
Кроз часове грађанског васпитања и ЧОС-а развијање толеранције, ненасиља и поштовања различитости наставници грађанског васпитања, одељенске старешине, учитељи током године
Сарадња са родитељима- заједничке радионице учитељи и одељенске старешине -током године
Сарадња са активима и тимовима у школи Представници актива и тимова , ученици -током године
Сарадња са Саветом родитеља Родитељи, ОС, учитељи -током године
Сарадња са Ученичким парламентом ОС, представници Парламента -током године
Акције Вршњачког тима -обучени наставницизадужени за  ВТ, ученици -током године

Тим за Школу  без насиља:  

 Ана Мијатовић, Татјана Липовац, Мићо Ковачевић и Гроздана Бурић