ОШ "Бранко Радичевић"

Филтер
 • У уторак, 13. 11. 2018. године, премијерно је изведена представа ,,Ружне речи'' у извођењу ученика наше школе који похађају школу глуме.

   

  • 45764995_2516171328423186_4339053528975671296_n
  • 46098142_2523905817649737_8875756668319694848_o

   

  Најактивнији читаоци дечјег одељења градске библиотеке ,,17. септембар'' награђени су књигом и бесплатном чланарином.

  • 46055934_2523894270984225_6133703221312487424_n
  • 46095522_2523898607650458_1340741476727914496_n

   

   

 • Обавештавају се ученици да чувају своје месечне карте за пут од куће до школе, јер се убудуће неће издавати дупликати уколико се изгуби или оштети месечна карта.

 • Обавештавају се ученици да ће, због лошег времена, у наредном периоду користити тоалете на спрату. Први је мушки тоалет, а други ( до дворишта) женски тоалет.

   

  Строго се забрањује ученицима да излазе из школског дворишта за време часова и одмора, без одобрења одељенског старешине, наставника, педагога или директора школе

 • Ненаставни дани су у четвртак, 9.11. и петак, 10.11. 2017. године. Настава се наставља  у понедељак 13.11.2017. године.

 • Од данас ( среда, 30. новембра) ученицу улазе у школу искључиво на улазе из школског дворишта.

  Главни улаз је за наставнике, родитеље, посетиоце и др.

 •   26.11. одржано је Општинско такмичење школа у малом фудбалу.

    Наша школа је била домаћин. Све подручне школе су учествовале. Учесници су били задовољни организацијом . 

  Пласман:
  3.место ОШ "Стеван Филиповић" Радаљ
  2.место ОШ "Милош Гајић" Амајић
  1.место ОШ "Никола Тесла" Велика Река 

   

   

   

 • Субота, 26. новембар 2016. године је наставна.

  Настава ће се одржати по распореду од четвртка.

 • Безбедност деце на интернету

   

  Материјал који се налази овде настао је у оквиру пројекта Безбедност деце на интернету суфинансираном од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије реализованом од стране Удружења грађана Ветрењача.

   

  Допис школама

   

  Упутство

   

  Aнимације настале у оквиру пројекта Безбедност деце на интернету

   

  ............................................

   

  Приручници...

   

   

  Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља

  Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

  Приручник за родитеље

  Нивои реаговања и различити облици насиља

  Правила понашања у одељењу, учионици, школи

  ....................................................................................................................................................................... 

  Нивои насиља

  Први ниво – ситуације које се дешавају између деце/ученика а углавном их решава наставник/васпитач/одељенски старешина самостално.

  Други ниво – ситуације које разрешава наставник/ васпитач/одељенски старешина у сарадњи са Школским тимом у оквиру унутрашње мреже.

  Трећи ниво – ситуације у којима је неопходно, поред тима, укључивање спољашње мреже, односно других институција

  Примери ситуација насиља по нивоима, а за све облике насиља, дати су у Приручнику за примену Посебног протокола.

   

  ....................................................................................................................................................................

  Примена реституције

   

  КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕСТИТУЦИЈЕ

  1. Задовољавајућа надокнада оштећеном
  2. Уложен труд починитеља
  3. Мала вероватноћа да ће се грешка поновити
  4. Повезаност са подручјем, облашћу у којој је грешка учињена
  5. Повезаност са вишим животним уверењима
  6. Оснажује /јача особу која је погрешила
  7. Нема отпора код оног ко помаже да се дође до реституције
  8. Одсуство критике, кривице, љутње

  ............................................................................................................................................................................

   

  Делови из ЗОСОВ, Службени гласник 72/09, чл. 43, 44, 45,  112, 113, 114, 115

   

  Правила понашања у установи

  Члан 43.

  У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља.

  Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи.

  Понашање у установи и односи деце, ученика, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у установи.

  Забрана дискриминације

  Члан 44.

  У установи су забрањене активности којима се угрожавају, ома-ловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

  Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

  Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

  Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.

  Забрана насиља, злостављања и занемаривања

  Члан 45.

  У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

  Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.

  Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.

  Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

  Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

  Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.

  Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

  У установи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

  Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

  Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.

  Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада, прописује министар.

  Обавезе ученика

  Члан 112.

  У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

  Ученик има обавезу да:

       1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

       2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

  3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

  4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и                           других недозвољених облика помоћи;

        5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

        6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

        7) благовремено правда изостанке;

        8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

        9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

  Одговорност ученика

  Члан 113.

  Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

  Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из чл. 44. и 45. овог закона.

  Теже повреде обавеза ученика јесу:

  1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

  2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

     3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

  4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

     5)  уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

     6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;

     7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

     8) неоправдано изостајање са наставе најмање 35 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

  Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

  Васпитно-дисциплински поступак

  Члан 114.

  Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из чл. 44. и 45. овог закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

  Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

  Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.

  Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

  Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

  Члан 115.

  За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:

       1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;

       2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;

       3) за учињену повреду забране из чл. 44. и 45. овог закона, васпитно-дисциплинска мера:

          (1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;

          (2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.

  Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

  Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из члана 113. став 1. овог закона.

  Ако школа није претходно предузела неопходне активности из члана 113. став 1. овог закона, предузеће их пре изрицања мере.

  Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.

  Мера из става 1. тач. 2) и 3) овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

  Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

  Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

  Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 44. и 45. овог закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.

  Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.

  Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 44. и 45. овог закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

  Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

  Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.  

  ................................................................................ 

  Вредности које негујемо у школи:

  1.   знање
  2. безбедност
  3.   љубав
  4.   међусобно уважавање и поштовање
  5.   другарство
  6.   искреност

   

   

  Правила:

  1.   решавамо сукобе разговором
  2.   поштујемо различитости и учимо да будемо толерантни
  3.   пажљиво слушамо саговорника и бирамо речи у разговору
  4.   опрезни смо у игри
  5.   чувамо имовину у нашој школи
 • Наша школа прикључила се пре три године еколошко - хуманитарној акцији прикупљања пластичних чепова коју је покренуло Удружење параплегичара и квадриплегичара "Банат". И ове године, у сарадњи са ученицима средње школе, проследили смо им велику количину чепова.
  Када помогнемо једној особи, нећемо променити читав свет, али ће он тој особи сигурно изгледати лепше. Да ли вам је потребна друга мотивација за сакупљање чепова?
  2
  1
  4
  3
  6
  5
  7 1
   
  8
   
   
   
 •  У  петак, 11.11.2016. године неће бити наставе због обележавања државног празника-Дана примирја у Првом светском рату.

 • Акција  „Школама у походе“  oбухвата 50 школа  Србије. Међу тих 50  изабрана је и наша школа. Акцију подржава Министарство просвете и Удружење књижевника Србије.

  Емисија снимљена у нашој школи биће емитована на РТС-у  у јануару.

  Гост Горан Лазовић, глумац позоришта ,,Душко Радовић'',  извео је за ученике монодраму ,,Тако је говорио Мика Антић''.

   

 • У уторак, 24.11.2015., ученици седмог и осмог разреда, чланови Вршњачког тима, учествовали су у психолошкој радионици у организацији Канцеларије за младе Мали Зворник и Савеза за спорт и омладину. Тема радионице била је ненасилна комуникација и толеранција. Имали су прилику да сазнају више о типовима комуникације и да кроз примере науче како би требали да се понашају у одређеним ситуацијама уз уважавање и толеранцију. Радионицу је водила психолог Јована Шћепановић. 

   

   

   

 •         Прва места на Општинском и Окружном такмичењу

   

 •  m

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

  ПРВИ РАЗРЕД

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
    Испитивање познавања слова,  усвајања читања и разумевања прочитаног у 2., 7., 12.,  17.  и 21. недељи
  Математика     12.       33.   42.         65.           94.  
  Свет око нас           11.                 28.           40.
  Енглески језик                                          


  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

  ДРУГИ РАЗРЕД

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
  Српски језик 3.и.т              

  41.

               

  81.

  83.    

  95.

  Математика 4.и.т            

  35.

             

  65.

   

  78.

         
  Свет око нас  

  3.

  и.т

             

  17.

           

  27.

       

  34.

     
  Енглески језик          

  12.

         

  21.

          30.          

   

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

  ТРЕЋИ РАЗРЕД-III1 

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
  Српски језик Ит     пз       пз       пз         ПЗ        
  Математика   Ит           Кз       Кз         Кз       Кз
  Природа и друштво Ит   Тз   Тз Тз               Тз   Тз         Тз
  Енглески језик   Ит     Пз       Пз             Пз     Пз    

   

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

  ТРЕЋИ РАЗРЕД-III 2

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
  Српски језик

  3.

  и.т.

        21. 29.   37. 44.         66.

  71.

  п.з.

        85.    
  Математика  

  4.

  и.т.

          15.         23.       30.       38.  
  Природа и друштво  

  5.

  и.т.

          32.     47.     59.       79.       98.
  Енглески језик    

  4.

  и.т.

    9.       17.               30.        

   

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
  Српски језик 4.ит     19.      

  36.

  ПЗ

                75.  

  80.

  ПЗ

       
  Математика   8.ит       27.  

  39.

  ПЗ

                68.    

  82.

  ПЗ

     
  Природа и друштво             14.       20.                    
  Енглески језик                                          

    

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

  ПРВИ РАЗРЕД

  Радна недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик     109.         136.             167.      
  Математика 99. 106.         131.               165. 171. 177.  
  Свет око нас           50.         60.         70.    
  Енглески језик                                    

   

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

  ДРУГИ РАЗРЕД

  Радна  недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик 146. 163. 174.
  Математика 132. 176.
  Свет оконас 48. 55. 56. 62.
  Енглески језик 42. 51. 63.

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

  III/1

  Радна недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик            

  127

  1.пз

  136.         156.   164   176.  
  Математика     110.   118.     135.   142.       158.   169.    
  Природа и друштво   41.       49.         59.           68.  
  Енглески језик      

  46.

          56.       63.     69.    

   

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

  III/2

  Радна недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик      

  114.

   

  122.

           

  150.

  п.з.

   

  158.

  167.

   

  174.

   
  Математика          

  126.

         

  149.

           

  177.

   
  Природа и друштво    

  43.

       

  50.

         

  60.

       

  67.

     
  Енглески језик      

  46.

       

  55.

         

  63.

     

  69.

     

   

   

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

   РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину

  Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

                                                                                   V-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III   II       IV  
  Енглески     I   II I   II
  Шпански           IV    
  Математика   II   III        
  Биологија         IV   IV  
  Историја         II      
  Географија         I      

   V-2 одељење 

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III   II       IV  
  Енглески     I   II I   II
  Шпански           IV    
  Математика   II   III        
  Биологија         IV   IV  
  Историја         II      
  Географија         I      

   VI-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III   IV     I    
  Енглески   II     II   III II
  Шпански   IV         III  
  Математика IV     III        
  Биологија         II   I  
  Историја                
  Географија           II    
  Физика         III      

   VI-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III   IV     I    
  Енглески   II     II   III II
  Шпански   IV         III  
  Математика IV     III        
  Биологија         II   I  
  Историја                
  Географија           II    
  Физика         III      

   VII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски IV   IV     III    
  Енглески   IV     II     I
  Шпански     I   V      
  Математика   I III   I I    
  Биологија         IV   IV  
  Историја                
  Географија           IV    
  Физика             I IV
  Хемија         V   III  

  VII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски IV   IV     III    
  Енглески   IV     II     I
  Шпански     I   V      
  Математика   I   III I I    
  Биологија         IV   IV  
  Историја                
  Географија           IV    
  Физика             I IV
  Хемија         V   III  

   VIII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски II   II         II
  Енглески   IV     II I   I
  Шпански   III       I    
  Математика III   I   IV II III  
  Биологија           IV   IV
  Историја                
  Географија             II  
  Физика           III    
  Хемија         III II    

   VIII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски II   II         II
  Енглески   IV     II I   I
  Шпански   III       I    
  Математика III   I   IV II III  
  Биологија           IV   IV
  Историја                
  Географија             II  
  Физика           III    
  Хемија         III II    

  РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину

  Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

  V-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II       I    
  Енглески     I       I   II I
  Шпански       I     II      
  Математика     II   I   II,V IV IV  
  Биологија             III   IV  
  Историја                    
  Географија             III      

                                                                                       V-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II       I    
  Енглески     I I     I,IV     I
  Шпански     IV       II      
  Математика     II   I   II,V IV IV  
  Биологија             III   IV  
  Историја                    
  Географија             III      

                                                                                       VI-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   IV         II  
  Енглески     I       II   II I
  Шпански       I     III      
  Математика     II   I   I   IV  
  Биологија             II IV    
  Историја             V      
  Географија               IV    
  Физика             I III    

                                                                                       VI-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   IV         II  
  Енглески       II     II I   I
  Шпански       I     III      
  Математика     II   I   II   IV  
  Биологија           IV   IV    
  Историја             V      
  Географија               IV    
  Физика             I III    

                                                                                       VII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   V   III     I   I  
  Енглески     IV       III     I
  Шпански       II       I    
  Математика   III   IV     II III III  
  Биологија             V IV    
  Историја                    
  Географија                 I  
  Физика             IV   IV  
  Хемија             II   IV  

                                                                                       VII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   V   III     I   I  
  Енглески     I       III     I
  Шпански       II     V      
  Математика     III IV     II III III I
  Биологија             IV II    
  Историја                    
  Географија                 I  
  Физика             IV      
  Хемија             II   IV  

                                                                                       VIII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II     II III    
  Енглески     IV     II III   III  
  Шпански     III       III      
  Математика   II   III     I I II  
  Биологија             IV IV    
  Историја                    
  Географија                 I  
  Физика             V      
  Хемија           III   I    

                                                                                       VIII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II     II III    
  Енглески     III     I I   III  
  Шпански     II       III      
  Математика   II   III     I I II  
  Биологија             V IV    
  Историја                    
  Географија               IV    
  Физика             V      
  Хемија           III   I    

   

   

 • ОШ ,,Бранко Радичевић“

  Краља Петра I  10

  15 318 Мали Зворник

  тел. и факс :      015/ 471-923   

  централа:          015/471-167

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 • Јасминка Вујић                       педагог

  Тијана Његомир Бабовић        библиотекар

   

 • У октобру је ентријер главне школске зграде добио нови изглед. Окречене су све учионице, холови у приземљу и на спрату као и канцеларије.

  Још увек трају радови на санацији равног крова у делу хола који води ка кабинету музичке културе. Тренутно се поставља унутрашња и спољашња изолација у наведеном делу школе, а затим следи кречење.

   

 • 1. Мариа  Ковачевић    шеф рачуноводства

  2. Данка Мићић            административно-финансијски радник

 • рeдни број

   

  Име и презиме

  Задужења

   

   

  1.

  Драган Поповић

  домар

  2.

  Мирјана Живановић

  куварица

  3..

  Љиљана  Бојић     

  спремачица

  4..

  Драгица Мишић

  спремачица

  5.

  Косана Теодоровић

  спремачица

  6.

  Марица Богићевић

  спремачица

  7.

  Наталија Несторовић

  спремачица