ОШ "Бранко Радичевић"

Филтер
 • Тродневна екскурзија матураната наше школе Мали Зворник -Ниш

   

  Свилајнац, Природњачки музеј 

  IMG 20161028 101925 640x480

   

   

  Ђавоља варош

  IMG 20161029 102915 640x480

   

 • Јесењи крос ће се одржати у среду, 02. новембра 2016. године по следећем рапореду.

  I-IV  разред: 1030

  V-VII разред : 1130

  Часови ће  бити скраћени.

 • Обавештавају се ученици да од понедељка, 24.10.2016. године часови трају 45 минута.

  У првој смени настава почиње у 745, а у другој у 1120часова.

 • Током Дечје недеље ученици млађих разреда су писали и  цртали  на тему ,,Нећу да бригам, хоћу да се играм''.

   

  Награђени литерарни радови на конкурсу организованом поводом Дечје недеље 2016. године

  lit 1

    Миља Спасојевић, 1. место

   

   lit2

    Стефанија Бабић, 2. место

   

  literarni 3. mesto Masa

   Маша Вукић, 3. место

   

  Награђени ликовни радови на конкурсу организованом поводом Дечје недеље 2016. године

  lik1

    Оља Јанковић, 1. место

   

  lik2

    Марија Марковић, 2. место

   

  lik3

         Вук  Хајдуковић,  3. место

 •  

  У организацији  СО Мали Зворник и  ПС Мали Зворник  спроведена је акција „  Саобраћајна култура маладих“.  Руководилац саобраћајне секције школе Миле Марјановић  и пет чланова саобраћајне секције петог разредазаустављали су возаче утврђујући  да ли поштују  основна саобраћајна правила.

 •  

  У организацији  СО Мали Зворник и  ПС Мали Зворник  спроведена је акција „  Саобраћајна култура маладих“.  Руководилац саобраћајне секције школе Миле Марјановић  и пет чланова саобраћајне секције петог разредазаустављали су возаче утврђујући  да ли поштују  основна саобраћајна правила.

 • АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
  Састанак Школског  тима: подела задужења и  и израда плана активности за школску 2016/2017. Чланови Тима септембар

  Дечја недеља-реализација планираних активности и  промовисање толеранције, ненасиља и поштовања различитости

  Радионице о дечјим правима и насилништву

  учитељи,

  родитељи,

  одељенске старешине,
  стручни сарадници,

  прва недеља октобра
  Сарадња са градском библиотеком одељенске старешине,учитељи током године
  Спортска такмичења ученика-организовање фер плеј турнира наставници физичкогваспитања, ученици и родитељи током године
  Представљање Форум театра Форум театар, обучени наставници задужениза ФТ 2 представе  током године
  Кроз часове грађанског васпитања и ЧОС-аразвијање толеранције, ненасиља и поштовања различитости наставници грађанског васпитања, одељенске старешине, учитељи током године
  Сарадња са родитељима- заједничке радионице учитељи и одељенске старешине -током године
  Сарадња са активима и тимовима у школи Представници актива и тимова , ученици -током године
  Сарадња са Саветом родитеља Родитељи, ОС, учитељи -током године
  Сарадња са Ученичким парламентом ОС, представници Парламента -током године
  Акције Вршњачког тима -обучени наставницизадужени за  ВТ, ученици -током године

  Тим за Школу  без насиља:  

   Ана Мијатовић, Татјана Липовац, Мићо Ковачевић и Гроздана Бурић

 •  

                  ПРВА СМЕНА

  ЧАС време
  ПРВИ ЧАС 7:00-7:45
  мали одмор 7:45-7:50
  ДРУГИ ЧАС 7:50-8:35
  велики одмор 8:35-8:50
  ТРЕЋИ ЧАС 8:55-9:40
  мали одмор 9:40-9:45
  ЧЕТВРТИ ЧАС 9:45-10:30
  мали одмор 10:30-10:35
  ПЕТИ ЧАС 10:35-11:20
  мали одмор 11:20-11:25
  ШЕСТИ ЧАС 11:25-12:10
  мали одмор 12:10-12:15
  СЕДМИ ЧАС 12:15-13:00

                                                                                                             ДРУГА СМЕНА

  ПРВИ ЧАС 11:25-12:10
  мали одмор 12:10-12:15
  ДРУГИ ЧАС 12:15-13:00
  велики одмор 13:00-13:15
  ТРЕЋИ ЧАС 13:15-14:00
  мали одмор 14:00-14:05
  ЧЕТВРТИ ЧАС 14:05-14:50
  мали одмор 14:50-14:55
  ПЕТИ ЧАС  14:55-15:40
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • „Нећу да бригам хоћу да се играм“

  ПОНЕДЕЉАК 3.10.2016.

  *Играмо се и цртамо ! (на бетонском игралишту кредама у боји  , на плакатима у учионицама)

  * Играмо се и помажемо: -прикупљање  играчака и књига ,траје током целе Дечје недеље

  *Ликовни и литерарни конкурс на тему Нећу да бригам хоћу да се играм“

  (3 најбоља рада објавиће се на школском сајту или блогу )

  УТОРАК  4.10.2016.

  *Спортски дан  (организовање разних штафетних игара између разреда )


  СРЕДА5.10.2016.

  *Позоришна представа  (у Дому културе)

  -дружење у градској библиотеци


  ЧЕТВРТАК6.10.2016.

  *Разиграни и распевани четвртак  (у холу школе деца певају и играју)

  *Прављење кутије захвалности

  ПЕТАК7.10.2016.

  *Свечани пријем првака у Дечији савез:

  -дељење беџева и добродошлица

  – дружење са првацима (прваци иду у госте код четвртака,упознају се ,друже,играју и размењују  поклоне)

 • Савет родитеља има саветодавну улогу у школи и бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

  Савет родитеља има надлежност у решавању свих  битних питања из живота и рада школе:

  -        разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању и самовредновању

  -        предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

  -        предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада

  -        даје сагласност на програм и организовање екскурзија и осталих излазака

  -        учествује у поступку предлагања изборних предмета

  -        учествује у поступку предлагања избора уџбеника

  -        прати безбедност и заштиту ученика

  -        учествује у прописивању мера безбедности ученика

  -        предлаже свог представника у тимове установе

  -    разматра и прати услове за рад школе

  Савет родитеља саветодавним деловањем, своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

      Чланови Савета родитеља за школску 2017/2018. годину:

  Редни број Име и презиме родитеља Разред и одељење
  1. Татјана Савић I1
  2. Данијела Ристић I2
  3. Биљана Савић II1
  4. Јелена Несторовић II2
  5. Данијела Бунијевац III1
  6. Сабина Сачић III2
  7. Зорана Давидовић-Тошић IV1
  8. Тања Радић IV2
  9. Александар Јевтић V1
  10. Миленко Томић V2
  11. Наталија Николић -Јеремић VI1
  12. Светлана Радић VI2
  13. Споменко Перић VII1
  14. Слађана Савић VII2
  15. Славица Томић VIII1
  16. Гордана Хргић VIII2

  Председник Савета родитеља је Слађана Савић.

  Заменик председника Савета родитеља је Споменко Перић.

  Записничар је Наталија Николић-Јеремић.

            

 •  
                  ПРВА СМЕНА

  ЧАС време
  ПРВИ ЧАС 7:45-8:30
  мали одмор 8:30-8:35
  ДРУГИ ЧАС 8:35-9:20
  велики одмор 9:20-9:40
  ТРЕЋИ ЧАС 9:40-10:25
  мали одмор 10:25-10:30
  ЧЕТВРТИ ЧАС 10:30-11:15
  мали одмор 11:15-11:20
  ПЕТИ ЧАС 11:20-12:05
  мали одмор 12:05-12:10
  ШЕСТИ ЧАС 12:10-12:55
  мали одмор 12:55-13:00
  СЕДМИ ЧАС 13:00-13:45

                   

                      ДРУГА СМЕНА                    

  ПРВИ ЧАС 11:20-12:05
  мали одмор 12:05-12:10
  ДРУГИ ЧАС 12:10-12:55
  велики одмор 12:55-13:05
  ТРЕЋИ ЧАС 13:10-13:55
  мали одмор 13:55-14:00
  ЧЕТВРТИ ЧАС 14:00-14:45
  мали одмор 14:45-14:50
  ПЕТИ ЧАС  14:50-15:35
     

 • Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.

  Мандат чланова школског одбора је четири године.

  Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

  Школски одбор надлежан је да:

  доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;

  доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

  утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;

  доноси финансијски план школе, у складу са законом;

  усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

  расписује конкурс и бира директора;

  разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

  доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

  одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

  обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

  Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

  Чланови школског одбора:

  Представници  локалне самоуправе: Александра Врачевић, Владан Младеновић, Горан Радић

  Представница запослених школе: Татјанa Ђурић, Љиљана Новаковић и Мићо Ковачевић

  Представници Савета родитеља школе: Ивана Хајдуковић, Жељка Чикарић и Жељко Васић

  Председник Школског одбора је Татјанa Ђурић.

 • У  нашој школи  је организовано  тестирање даровитих ученика. Регионални центар за таленте из Лознице и Канцеларија за младе Мали Зворник окупили су  21.октобра 2015. године заинтерсоване  ученике седмог разреда из Малог Зворника,  Амајића и Велике Реке.

   

  Nauka jezyka 2

 • Ученици другог разреда, са учитељицама, приредили су изложбу о становању у прошлости коју можете погледати у холу школе:  

   

 • Четвртаци првацима - приредба поводом пријема првака у Дечји савез Србије

   

  Уручене су награде најуспешнијима на литерарном и ликовном конкурсу:

   

   

   

   

 • Чланови Тима за школу без насиља у школској 2015/16. години 

  1.     Ана Мијатовић, професор шпанског језика

  2.     Taња Липовац , професор енглеског језика 

  3.     Мићо Ковачевић, професор физичког васпитања

  4.     Гроздана Бурић, учитељица

  Ученици сарадници ВТ

  Представник  Парламента ученика 

 • У сарадњи са мамама и  бакама организована је  хуманитарно - продајна изложба хране, играчака, књига и дечјих рукотворина. Сакупљено је  25 680 динара. Новац је намењен  за  лечење нашег Игора.

   Хвала свима који су учествовали!

   

   

   

   

  Истовремено одвијала се и  изложба кућних љубимаца.  Ово су само неки од њих:

                               

   

 •        Спортски дан - ,, фер плеј'' ученика млађих разреда.

   

  Старији разреди- турнири су  у току!  Изложбе  такође:

   

   

   

 • Активности за обележавање Дечје недеље

  (разредна настава)

  мото: ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ

  трајање: од 5. до 11. октобра 2015.

  понедељак

  5.10.

  „Креда црта срцем“ Цртежи и поруке

  уторак

  6.10.

  „Фер плеј“- спортски дан Спортски дан

  среда

  7.10.

  (у сарадњи са родитељима)

  - Изложба кућних љубимаца

  - Хуманитарна акција

  Хуманитарна акција је замишљена тако да се укључе маме,баке,направе колаче које ће деца „продавати“.

  Прикупљени новац- помоћ за Игора Марковића VI1

  четвртак

  8.10.

  Маскенбал Шетња под маскама улицама града

  петак

  9.10.

  -Приредба: „Четвртаци првацима“

  -Изложба ликовних и литерарних радова

  Додела диплома најуспешнијим за ликовни или литерарни рад

   

   

   

  Активности за обележавање Дечје недеље

  мото: ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ

  трајање: од 5. до 11. октобра 2015.

    Разредна настава Предметна настава

  понедељак

  5.10.

  „Креда црта срцем“

  (Цртежи и поруке)

  „Лековите биљке“ – изложба

  уторак

  6.10.

  „Фер плеј“- спортски дан

  Изложба ликовних радова

  среда

  7.10.

  (у сарадњи са родитељима)

  - Изложба кућних љубимаца

  - Хуманитарна акција

  Хуманитарна акција је замишљена тако да се укључе маме,баке,направе колаче које ће деца „продавати“.

  - Радионичарско продајна изложба – продаја ученичких радова (наруквице, рамови, слике...)

  - Продаја књига, цвећа, играчака...

  Прикупљени новац- помоћ за Игора МарковићаVI1

  четвртак

  8.10.

  Маскенбал

  (Шетња под маскама улицама града)

  Изложба литерарних радова

  петак

  9.10.

  -Приредба: „Четвртаци првацима“

  -Изложба ликовних и литерарних радова

  Додела диплома најуспешнијим за ликовни или литерарни рад

  Додела диплома најуспешнијим за ликовни или литерарни рад

 • Током Дечје недеље деца су се такмичила у шаху. Дипломама су награђени:

  Капор Младен

  Говедарица Вељко и

  Петковић Маринко