ОШ "Бранко Радичевић"

ДЕЖУРСТВА  у школској 2017/2018. години

           У оквиру поделе задужења у току радне недеље сваки наставник има предвиђено дежурство.

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време одмора.

Дежурни наставници на почетку смене договарају се о сарадњи и поступцима у датој ситуацији.

Дежурни наставник:

1) стара се о одржавању  реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту;

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;

3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду;

4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, педагогом и другим лицима запосленим у Школи;

5) уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене којесу од значаја за живот и рад у школи.

         Школа има четири дежурна наставникау првој смени и два дежурна учитеља у другој смени. Дежурство се обавља у улазном холу, у ходницима, ђачкој трпезарији, на спрату  и у школском дворишту, а по  потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.

Правила која се односе на све  дежурне наставнике:

-          дежурство подразумева :  боравак међу ученицима, упозоравање на чистоћу школског простора и пристојно понашање

-          дежурни наставник проверава да ли су сви отишли  на час

-          ужина и кафа планирају се у време пре и после дежурства или за време паузе

-          за време дежурства не удаљава се са распоређеног места.      

Распоред дежурства   у  првој  смени:

  Понедељак уторак Среда Четвртак Петак
Главни дежурни Милутин Вељовић Радмила Јокић Липовац Татјана Драгица Јокић Дарко Ковачевић

приземље

Гроздана Бурић Весна Дрљача Снежана Марјановић Татјана Ђурић Татјана Липовац
спрат

Верица

Радић

Светлана Николић

Александра Томић

Сузана Секулић Гордана Врачевић

Двориште

 (део до магистрале и стамбене зграде)

Мићо Ковачевић Драгица Пантовић Тијана Његомир

Миле Марјановић

Зоран

Грбић

Двориште

( главни део)

Владимир Савић

Анђелко Тешмановић

Бојан

Грујић

Мирела Вајс Марија Јаковљевић

Хол у приземљу-

место поделе ужине

Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић

Дежурство наставника је организовано као редовно задужење наставника.

Звони дежурни ученик по распореду.

 Док трају радови на санацији плафона у ходнику на улазу за ученике запослени треба да дежурају и мимо распореда по договору који сами предложе.

Распоред дежурства  у другој  смени:

  Понедељак уторак Среда Четвртак Петак

Главни дежурни

приземље

Весна Вукосављевић

Ирена Смиљанић

Велибор Ракић

Љиљана Новаковић Учитељи по распореду током године

Двориште

 (део до магистрале и стамбене зграде)

Мара Богићевић Драгица Алексић Наталија Несторовић Косана Теодоровић

Љиљана Бојић

Драгица Алексић

Двориште (главни део) Наталија Несторовић Мара Богићевић Душко Јовановић Љиљана Бојић

Душко Јовановић

Косана Теодоровић

Хол у приземљу-

место поделе ужине

Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић

Док трају радови на санацији плафона у ходнику на улазу за ученике запослени треба да дежурају и мимо распореда по договору који сами предложе.

Звони дежурни помоћни радник:

  Понедељак уторак Среда Четвртак Петак

Дежурство за звоно

Мара Богићевић Драгица Алексић Наталија Несторовић Косана Теодоровић Љиљана Бојић

Дежурство  учитеља  петком у другој смени- прво полугодиште :

1.09. Весна Вукосављевић 24.11. Љиљана Новаковић
8.09. Ирена Смиљанић 1.12. Гроздана Бурић
15.09. Велибор Ракић 8.12. Весна Дрљача
22.09. Љиљана Новаковић 15.12. Снежана Марјановић
29.09. Гроздана Бурић 22.12. Татјана Ђурић
6.10. Весна Дрљача 29.12. Весна Вукосављевић
13.10. Снежана Марјановић 12.1. Ирена Смиљанић
20.10. Татјана Ђурић 19.1. Велибор Ракић
27.10. Весна Вукосављевић 26.01 Љиљана Новаковић
3.11. Ирена Смиљанић    
17.11. Велибор Ракић    

Дежурство  учитеља  петком у другој смени- друго полугодиште :

23.02. Гроздана Бурић 27.04. Гроздана Бурић
2.03. Весна Дрљача 4.05. Весна Дрљача
9.03. Снежана Марјановић 11.05. Снежана Марјановић
16.03. Татјана Ђурић 18.05. Татјана Ђурић
23.03. Весна Вукосављевић 25.05. Весна Вукосављевић
30.03. Ирена Смиљанић 1.06. Ирена Смиљанић
13.04. Велибор Ракић 8.06. Велибор Ракић
20.04. Љиљана Новаковић    

Главни дежурни наставник:

  • утврђује присуство и одсуство дежурних наставника, о томе води евиденцију у књизи дежурства и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика
  • у случају одсуства дежурног наставника прави измене у распореду дежурства
  • дежура  у приземљу на главном-службеном улазу у зграду

Дежурни наставник или учитељ у приземљу уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура у ходницима приземља школе при чему пази и да ученици не пролазе у део дворишта у кеме се изводе радови..

Дежурни наставник на спрату дежура на  спрату пре почетка часова  и за време свих одмора.

Дежурни наставник или помоћни радник  у дворишту (део до магистрале) дежура   пре наставе и за време великог одмора у школском дворишту испред школеи у школском дворишту  бочни део дворишта до стамбене зграде.

Дежурни у холу  у приземљу-место поделе ужинедежура у време  поделе ужине ученицима.

          Дежурство ученика у првој смени је предвиђено за V,VI,VII и VIII разред, дежурају по два ученика.

 Свакодневна  задужења дежурства  имају помоћно-технички радници Школе.

Дежурство помоћних радника

         Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора, педагога или секретара школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у школи. Спремачице су у обавези да дежурају у својим реонима када не обављају послове одржавања хигијене.

Домар је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима Школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у дворишту  Школе.

Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у  којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику Школе, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом, у складу са распоредом који утврђује директор на предлог секретара Школе.

Школски тим