ОШ "Бранко Радичевић"

ДЕЖУРСТВА  у школској 2016/2017. години

 

Школски тим за  ШБН урадио је нови распоред дежурства у циљу повећане безбедности  ученика током радова на енергетској санацији школе

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време одмора.

Дежурни наставници на почетку смене договарају се о сарадњи и поступцима у датој ситуацији.

Дежурни наставник:

1) стара се о одржавању  реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту;

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;

3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду;

4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, педагогом и другим лицима запосленим у Школи;

5) уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене којесу од значаја за живот и рад у школи.

         Школа има четири дежурна наставникау првој смени и два дежурна учитеља у другој смени. Дежурство се обавља у улазном холу, у ходницима, ђачкој трпезарији и у школском дворишту, а по  потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.

Правила која се односе на све  дежурне наставнике:

-          дежурство подразумева :  боравак међу ученицима, упозоравање на чистоћу школског простора и пристојно понашање

-          дежурни наставник проверава да ли су сви отишли  на час

-          ужина и кафа планирају се у време пре и после дежурства или за време паузе

-          за време дежурства не удаљава се са распоређеног места.       

Распоред дежурства   у  првој  смени:

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Главни дежурни

Радић Верица 

Миле Марјановић Тијана Његомир 

Светлана Николић 

 

Дарко Ковачевић

Приземље

Мијатовић Ана

Драгица Пантовић

Бојан

Грујић

Анђелко Тешмановић

Татјана Липовац 

Спрат Вељовић Милутин 

Јокић Драгица

Татјана Живановић Сузана Секулић

Зоран Грбић

Двориште

(део до магистрале)

Томић Александра

Радмила Јокић

Јовановић Драган  Сулејман Ахмети  Мићо Ковачевић
Двориште(део до стамбене зграде) Душко Јовановић Владимир Савић Душко Јовановић

Мирела Вајс

Душко Јовановић

Хол у приземљу-

место поделе ужине

Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић

Дежурство наставника је организовано као редовно задужење наставника.

Дежурни наставници који дежурају у делу дворишта до магистрале дежураће у великом школском дворишту када се стекну услови за боравак ученика у њему.

Звони дежуни ученик по распореду.

 Док трају радови на санацији школе запослени треба да дежурају и мимо распореда по договору који сами предложе.

Распоред дежурства  у другој  смени:

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Главни дежурни Љиљана Новаковић

Гроздана Бурић

Снежана Марјановић

Весна Вукосављевић

 

по распореду током године

Приземље

Љиљана Бојић Данка Симић Драгица Алексић

Данка

Симић

Драгица Алексић
Спрат

Велибор Ракић

Весна Дрљача Татјана Ђурић Ирена Смиљанић Косана Теодоровић

Двориште

(део до магистрале)

Драгица Алексић Наталија Несторовић Данка Симић

Љиљана

Бојић

Љиљана Бојић
Двориште(део до стамбене зграде) Милан Софронић

Татјана Липовац

Љиљана Бојић

Мирела Вајс

Татјана Липовац

Мирела Вајс

Хол у приземљу-

место поделе ужине

Косана Теодоровић Драгица Алексић Косана Теодоровић Наталија Несторовић Наталија Несторовић

Дежурни  који дежурају у делу дворишта до магистрале дежураће у великом школском дворишту када се стекну услови за боравак ученика у њему.

Док трају радови на санацији школе запослени треба да дежурају и мимо распореда по договору који сами предложе.

Звони дежурни помоћни радник.

Дежурство  учитеља  петком – прво полугодиште ( док трају радови на санацији):

9.09.

Велибор Ракић

Љиљана Новаковић

25.11.

Снежана Марјановић

Татјана Ђурић

16.09.

Гроздана Бурић

Весна Дрљача

2.12.

Весна Вукосављевић

Ирена Смиљанић

23.09.

Снежана Марјановић

Татјана Ђурић

9.12.

Велибор Ракић

Љиљана Новаковић

30.09.

Весна Вукосављевић

Ирена Смиљанић

16.12.

Гроздана Бурић

Весна Дрљача

7.10.

Велибор Ракић

Љиљана Новаковић

23.12.

Снежана Марјановић

Татјана Ђурић

14.10.

Гроздана Бурић

Весна Дрљача

30.12.

Весна Вукосављевић

Ирена Смиљанић

21.10.

Снежана Марјановић

Татјана Ђурић

13.1.

Велибор Ракић

Љиљана Новаковић

28.10.

Весна Вукосављевић

Ирена Смиљанић

20.1.

Гроздана Бурић

Весна Дрљача

4.11.

Велибор Ракић

Љиљана Новаковић

27.1.

Снежана Марјановић

Татјана Ђурић

18.11.

Гроздана Бурић

Весна Дрљача

Главни дежурни наставник:

  • утврђује присуство и одсуство дежурних наставника, о томе води евиденцију у књизи дежурства и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика
  • у случају одсуства дежурног наставника прави измене у распореду дежурства
  • дежура  у приземљу на главном-службеном улазу у зграду

Дежурни наставник у приземљу уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура у ходницима приземља школе при чему пази и да ученици не пролазе у део дворишта у кеме се изводе радови..

Дежурни наставник на спрату дежура на  спрату пре почетка часова  и за време свих одмора.

Дежурни наставник ( помоћни радник)  у дворишту (део до магистрале) дежура   пре наставе и за време великог одмора у школском дворишту испред школе. Води рачуна да ученици не улазе у дворишни простор у коме се обављају радови.

Дежурни наставник ( помоћни радник)  у дворишту (део до стамбене зграде)дежура   пре наставе и за време великог одмора у школском дворишту  бочни део дворишта до стамбене зграде. Усмерва ученике на спрат и води рачуна да не улазе у ограђени простор у коме се изводе радови.

Дежурни у холу  у приземљу-место поделе ужинедежура у време  поделе ужине ученицима.

          Дежурство ученика у првој смени је предвиђено за V,VI,VII и VIII разред, a дежурају по два ученика.

 Свакодневна  задужења дежурства  имају помоћно-технички радници Школе.

Распоред дежурства помоћно-техничког особља - прва смена:

Понедељак уторак Среда Четвртак Петак

Приземље

/ / / / /
Спрат / / / / /

Двориште

(део до магистрале)

/ / / / /
Двориште(део до стамбене зграде) Душко Јовановић / Душко Јовановић / Душко Јовановић

Трпезарија

(  или место где ће се делити ужина ученицима)

Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић

Распоред дежурства помоћно-техничког особља - друга смена:

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак

приземље

Љиљана Бојић Данка Симић Драгица Алексић

Данка

Симић

Драгица Алексић
спрат / / / / Косана Теодоровић

Двориште

(део до магистрале)

Драгица Алексић Наталија Несторовић Данка Симић

Љиљана

Бојић

Љиљана Бојић
Двориште(део до стамбене зграде) / Љиљана Бојић /

/

/

Хол у приземљу-

место поделе ужине

Косана Теодоровић Драгица Алексић Косана Теодоровић Наталија Несторовић Наталија Несторовић

            Дежурство у преподневној смени траје од   645  до 1300.

            Дежурство у поподневној смени траје од    1200  до  1630.

Дежурство помоћних радника

         Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора, педагога или секретара школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у школи. Спремачице су у обавези да дежурају у својим реонима када не обављају послове одржавања хигијене.

Домар је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима Школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у дворишту  Школе.

Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у  којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику Школе, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом, у складу са распоредом који утврђује директор на предлог секретара Школе.

Локална самоурава именовала је _____________________ као особу која је задужена за безбедност ученика током боравка у школи у обе смене.

Школски тим