ОШ "Бранко Радичевић"

ДЕЖУРСТВА у школској 2019/2020. години

           У оквиру поделе задужења у току радне недеље сваки наставник има предвиђено дежурство.

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време одмора.

Дежурни наставници на почетку смене договарају се о сарадњи и поступцима у датој ситуацији.

Дежурни наставник:

1) стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности

3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду

4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, педагогом и другим лицима запосленим у Школи

5) уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене којесу од значаја за живот и рад у школи

         Школа има шест дежурних наставника у првој смени . Дежурство се обавља у улазном холу, у ходницима, ђачкој трпезарији, на спрату и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.

Правила која се односе на све дежурне наставнике:

-          дежурство подразумева : боравак међу ученицима, упозоравање на чистоћу школског простора и пристојно понашање

-          дежурни наставник проверава да ли су сви отишли на час

-          ужина и кафа планирају се у време пре и после дежурства или за време паузе

-          за време дежурства не удаљава се са распоређеног места.      

Распоред дежурства у првој смени:

    Понедељак уторак Среда Четвртак Петак
1.

Главни дежурни

Приземље, главни службени улаз

Верица

Радић

Радмила Јокић Татјана Липовац Тијана Његомир Бабовић Дарко Ковачевић
2. приземље Гроздана Бурић

Весна Дрљача

Снежана Марјановић

Татјана Ђурић

Мирела Вајс

3. спрат Весна Вукосављевић

Ирена Смиљанић

Кристина Перишкић

Ана Мијатовић

Ивана Терзић

Драгица Пантовић

Светлана Николић

Тања Живановић
4. велико двориште Зоран Станковић Анђелко Тешмановић

Велибор Ракић

Миле Марјановић

Мићо Ковачевић

5. дворишта испред школе и бочни део до стамбене зграде.

Далибор Тодоровић

Владимир Савић

Сузана Секулић Данко Дамјановић Љиљана Новаковић Зоран Грбић

Дежурство наставника је организовано као редовно задужење наставника.

Звони дежурни ученик по распореду.

Распоред дежурства у првој смени - помоћни радници:

    Понедељак уторак Среда Четвртак Петак
1.

Приземље, главни службени улаз-подела ужине

Мирјана Живановић

Мирјана Живановић
Мирјана живановић Мирјана Живановић Мирјана Живановић
 
2. приземље Мара Богићевић Наталија Несторовић Наталија Несторовић Наталија Несторовић

Мара Богићевић

3. спрат Драгица Алексић Драгица Алексић

Драгица Алексић

Косана Теодоровић

Косана Теодоровић

4. велико двориште Драган Поповић Драган Поповић Драган Поповић Косана Теодоровић Мара Богићевић


1.
Главни дежурни наставник:


  • утврђује присуство и одсуство дежурних наставника, о томе води евиденцију у књизи дежурства и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика
  • у случају одсуства дежурног наставника прави измене у распореду дежурства
  • дежура у приземљу на главном-службеном улазу у зграду
  • 2.Дежурни наставник или учитељ у приземљу уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура у ходницима приземља школе.
  • 3.Дежурни наставник на спрату дежура на спрату пре почетка часова и за време свих одмора.
  • 4.Дежурни наставник или помоћни радник у двориштудежура пре наставе и за време великог одмора у школском дворишту ( велико двориште).
  • 5.Дежурни наставник или помоћни радник дежура у деловима дворишта испред школеи у бочном делу школског дворишта до стамбене зграде.

          Дежурство ученика у првој смени је предвиђено за V,VI,VII и VIII разред, дежурају по два ученика.

Свакодневна задужења дежурства имају помоћно-технички радници Школе.

Дежурство помоћно-техничких радника Школе

         Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора, педагога или секретара школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у школи. Спремачице су у обавези да дежурају у својим реонима када не обављају послове одржавања хигијене.

Домар је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима Школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у дворишту Школе.

Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или дворишту Школе, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом, у складу са распоредом који утврђује директор на предлог секретара Школе.

Школски тим