ОШ "Бранко Радичевић"

            Овe активности остварују се у свим разредима од I до VIII разреда у трајању од 1 до 2 часа недељно, односно од 36 до 72 часа годишње, у складу са могућностима ученика и потребама друштвене средине. Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом рада. Конкретне активности ће планирати одељењске старешине и предметни наставници задужени за рад Дечијег савеза и др.Такође, програми културне и јавне делатности школе ће остваривати и кроз планове које ће доносити стручни органи и ученичке организације, а у којима ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућност школе и потребе друштвене средине.

У школској 2019/2020. години планиране су следеће секције, а у зависности од броја заинтересованих ученика оне ће се и реализовати. Детаљан план активнoсти током секција налази се у школском програму за одређени разред.

Секција

Број часова

Наставник

Драмска секција

36

Тијана Његомир Бабовић

Рецитаторска секција

36

Сузана Секулић

Музичка секција

36

Дарко Ковачевић

Ликовна секција

36

Анђелко Тешмановић

Саобраћајна секција

36

Миле Марјановић

Одбојкашка секција

144

Мићо Ковачевић

УКУПНО

324

-