ОШ "Бранко Радичевић"

 

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
То значи да се школске 2018/2019. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2011. године до краја фебруара 2012. године. Родитељи/старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Од потребних докумената треба доставити:

·         извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)

·         потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм ( од предшколске установе коју је дете похађало)

·         пријаву боравка становања ( подаци из личне карте само на на увид)

·         доказ да је дете здраво и способно за похађање школе (потврда из Дечјег диспанзера)

 У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис на годину дана на предлог изабраног педијатра и на основу мишљења интерресорне комисије које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне подршке детету до поласка у школу.

 

Наставни план и програм  у првом разреду:

У првом разреду постоје две групе предмета: обавезни и изборни.
У групу обавезних предмета спадају:
- Српски језик (5 часова недељно)
- Математика (5 часова недељно)
- Свет око нас (2 часа недељно)
- Ликовна култура (1 час недељно)
- Музичка култура (1 час недељно)
- Физичко васпитање (3 часа недељно)
- Страни језик (енглески) (2 часа недељно)Осим ових предмета постоје и изборни:

•  Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима
•  Верска настава

 

Грађанско васпитање - подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружа огућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.

 

Верска настава - омогућава ученицима да посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају
Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од ова два предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.

 

Да би се организовала настава изборног предмета, потребно је да се у септембру пријави најмање 15 заинтересованих ученика 

 

 

Пројектна настава је  намењена међусобном повезивању свих наставних предмета, а изводи се једном недељно по један час или сваке друге недеље по два часа. На овим часовима  учитељи ће са својим ђацима тематски повезивати садржаје различитих предмета, уз обавезну употребу информационо-комуникационих технологија. Пројектна настава је планирана у укупном годишњем фонду од 36 часова, обавезна је за све ђаке и реализоваће се по упутству које је саставни део програма за први разред основне школе.

  

 
ДРАГИ БУДУЋИ ПРВАЦИ РАДУЈЕМО  СЕ  ВАШЕМ  ДОЛАСКУ !