ОШ "Бранко Радичевић"

Савет родитеља има саветодавну улогу у школи и бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља има надлежност у решавању свих  битних питања из живота и рада школе:

-         разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању и самовредновању

-         предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

-         предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада

-         даје сагласност на програм и организовање екскурзија и осталих излазака

-         учествује у поступку предлагања изборних предмета

-         учествује у поступку предлагања избора уџбеника

-         прати безбедност и заштиту ученика

-         учествује у прописивању мера безбедности ученика

-         предлаже свог представника у тимове установе

-    разматра и прати услове за рад школе

Савет родитеља саветодавним деловањем, своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

    Чланови Савета родитеља за школску 2018/2019. годину:

Редни број Име и презиме родитеља Разред и одељење
1. Жељко Пантић I1
2. Миљана Самарџић I2
3. Милан Јовић II1
4. Катарина Смиљанић II2
5. Биљана Савић III1
6. Јелена Несторовић III2
7. Софија Ћирић IV1
8. Сабина Сачић IV2
9. Светлана Петровић V1
10. Александар Ђајић V2
11. Сандра Вељковић VI1
12. Миленко Томић VI2
13. Наталија Николић Јеремић VII1
14. Мирјана Горданић VII2
15. Споменко Перић VIII1
16. Слађана Савић VIII2

Председник Савета родитеља је Наталија Николић Јеремић

Заменик председника Савета родитеља је Слађана Савић.