ОШ "Бранко Радичевић"

Савет родитеља има саветодавну улогу у школи и бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља има надлежност у решавању свих  битних питања из живота и рада школе:

-         разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању и самовредновању

-         предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

-         предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада

-         даје сагласност на програм и организовање екскурзија и осталих излазака

-         учествује у поступку предлагања изборних предмета

-         учествује у поступку предлагања избора уџбеника

-         прати безбедност и заштиту ученика

-         учествује у прописивању мера безбедности ученика

-         предлаже свог представника у тимове установе

-    разматра и прати услове за рад школе

Савет родитеља саветодавним деловањем, своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

    Чланови Савета родитеља за школску 2016/2017. годину:

Редни број Име и презиме родитеља Разред и одељење
1. Биљана Савић I1
2. Јелена Несторовић I2
3. Данијела Бунијевац II1
4. Сабина Сачић II2
5. Зорана Давидовић Тошић III1
6. Бојана Ловрен III2
7. Александра Вељковић IV1
8. Миленко Томић IV2
9. Наталија Јеремић Николић V1
10. Светлана Радић V2
11. Споменко Перић VI1
12. Слађана Савић VI2
13. Славица Томић VII1
14. Хргић Гордана VII2
15. Мирољуб Јевтић VIII1
16. Горан Савић VIII2

Председник Савета родитеља је Наталија Јеремић-Николић.

Заменик председника Савета родитеља је Споменко Перић.

Записничар је Александра Вељковић.