ОШ "Бранко Радичевић"

Савет родитеља има саветодавну улогу у школи и бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља има надлежност у решавању свих  битних питања из живота и рада школе:

-         разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању и самовредновању

-         предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

-         предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада

-         даје сагласност на програм и организовање екскурзија и осталих излазака

-         учествује у поступку предлагања изборних предмета

-         учествује у поступку предлагања избора уџбеника

-         прати безбедност и заштиту ученика

-         учествује у прописивању мера безбедности ученика

-         предлаже свог представника у тимове установе

-    разматра и прати услове за рад школе

Савет родитеља саветодавним деловањем, своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

    Чланови Савета родитеља за школску 2017/2018. годину:

Редни број Име и презиме родитеља Разред и одељење
1. Татјана Савић I1
2. Данијела Ристић I2
3. Биљана Савић II1
4. Јелена Несторовић II2
5. Данијела Бунијевац III1
6. Сабина Сачић III2
7. Зорана Давидовић-Тошић IV1
8. Тања Радић IV2
9. Александар Јевтић V1
10. Миленко Томић V2
11. Наталија Николић -Јеремић VI1
12. Светлана Радић VI2
13. Споменко Перић VII1
14. Слађана Савић VII2
15. Славица Томић VIII1
16. Гордана Хргић VIII2

Председник Савета родитеља је Слађана Савић.

Заменик председника Савета родитеља је Споменко Перић.

Записничар је Наталија Николић-Јеремић.